cartoon vrijwilligers

Hoe werf ik gerichter en meer vrijwilligers uit mijn leden?

Afstuderende manager Sport&Gezondheid, Marcel Cohen, behandelt deze vraag in zijn afstudeeronderzoek voor Watersport Nijmegen en schreef in het zijn scriptie: “Ledentypologie; de fundering van de sportvereniging in de toekomst.” In dit onderzoek wordt achterhaald welke invloeden ervoor kunnen zorgen dat een sportverenigingslid vrijwilligerswerk doet of niet.

Sportverenigingen bestaan uit leden. Kennis over verschillende type leden is dan ook cruciaal bij het nemen van organisatorische beslissingen binnen het sportbestuur. Uit de resultaten van het onderzoek kan gesuggereerd worden dat de variabelen: motieven voor lidmaatschap, perspectief naar de sportvereniging, persoonskenmerken en betrokkenheid, invloed hebben op het de bereidheid zich in te zetten voor de vereniging. Onder participatieniveau voor deze verenigingsinzet wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus: geen inzet, incidentele inzet en structurele inzet. Dit zorgt voor een typering van drie verschillende leden. Door deze verbanden is het duidelijker waarom leden juist vrijwilliger zijn of niet. Hierdoor kunnen sportbesturen makkelijker een strategie bepalen voor een vitalere sportvereniging in de toekomst.

Marcel beschrijft in zijn conclusies dat deze betrokkenheid c.q. inzet de enige variabele is die bewust beïnvloed kan worden en het positief stimuleren van deze inzet belangrijke kansen biedt voor elke sportvereniging. Aan de hand van het onderzoek adviseert hij dat sportbesturen een ledenprofiel in kaart (laten) brengen om de inzetverhoudingen binnen de vereniging in kaart te brengen en tevens een basis te leggen voor een grotere ledenbinding. De invoering van een buddysysteem voor nieuwe leden zal binnen elke sportvereniging al een grote aanwinst zijn voor het vergroten van de betrokkenheid en potentiële vrijwilligersinzet.

Download het volledige onderzoek en de bijlagen hieronder:

Ledentypologie Sportvereniging WSN-Onderzoek
Bijlagen Ledentypologie Sportvereniging