Aan de Spiegelwaal op het eiland Veur-Lent in Nijmegen wordt door de gemeente Nijmegen Watersportcentrum Nijmegen gerealiseerd. Van het watersportcentrum gaan de volgende 5 verenigingen gebruik maken. De realisatie van het Watersportcentrum vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting Watersport Nijmegen (WSN), die zich bezighoudt met voorwaardenscheppende taken en namens de verenigingen optreedt als gesprekspartner van de gemeente Nijmegen.

De verenigingen zijn erg ingenomen met de fantastisch gelegen accommodatie, die hen mede door de goede voorzieningen voor toegang tot het water, een prachtige mogelijkheid biedt om vanuit het centrum hun watersport op de Spiegelwaal te beoefenen. De verenigingen verwachten dan ook een toename van nieuwe leden.

 Om de gezamenlijke belangen van de verenigingen (hierna te noemen de gebruikers) in het nieuwe watersportcentrum te behartigen wordt de Beheerstichting Watersportcentrum Nijmegen opgericht. De Stichting heeft ten doel:

  1. het in overeenstemming met de betrokken gebruikers en andere betrokken partijen beheren en doen beheren van voorzieningen en installaties van het watersportcentrum aan de  Spiegelwaal, gelegen aan Veur Lent 1 te Nijmegen, en het direct daarmee in relatie staand buitengebied;
  2. het houden van toezicht op het gebruik, onderhoud en beheer van bedoelde voorzieningen en installaties door de gebruikers daarvan;
  3. het bevorderen van de samenwerking tussen gebruikers onderling en met andere partijen teneinde de belangstelling voor watersport in het algemeen te vergroten en de sportieve prestaties van de betrokken gebruikers te bevorderen;
  4. het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Voor de Beheerstichting zijn statuten opgesteld en onderliggend is een gelijkluidende overeenkomst met iedere vereniging in voorbereiding. Definitieve uitwerking van deze overeenkomst wordt overgelaten aan het bestuur van de beheerstichting in samenwerking met de verenigingen. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur is in principe onafhankelijk, maar treedt in overeenstemming met de gebruikers op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen dient de samenstelling van het bestuur zodanig te zijn dat nooit meer dan een van de bestuursleden tevens lid mag zijn van een en dezelfde vereniging. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Vacatures

Voor het bestuur zijn wij op zoek naar drie enthousiaste bestuurders, die samen met de gebruikers het beheer en toezicht van het Watersportcentrum met de voorzieningen in het buitengebied vorm willen geven en de belangstelling voor watersport willen bevorderen. Meer informatie én de profielen van deze bestuurders met de link om op een van deze vacatures te reageren vindt u hier: Vacatures Bestuur Beheerstichting Watersportcentrum Nijmegen Van de bestuursleden verwachten wij dat zij affiniteit hebben met actieve watersporten zoals zeilen, roeien, kanoën, surfen en/of met het werk van de reddingsbrigade.